Press Release

Facebook Icon Twitter Icon Linkedin Icon

AnyMind Group

Facebook Icon Twitter Icon Linkedin Icon

AnyMind Group công bố doanh thu Quý II năm 2023

Trong quý này, công ty ghi nhận lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh và tăng trưởng theo quý so với cùng kỳ năm trước trong doanh thu, lợi nhuận gộp và EBITDA điều chỉnh.

AnyMind Group, doanh nghiệp cung cấp công nghệ hỗ trợ phát triển thương mại, công bố kết quả tài chính quý II năm 2023. Dưới đây là những điểm nổi bật liên quan đến báo cáo doanh thu quý II năm 2023 của công ty.

  • Công ty tiếp tục duy trì dự báo doanh thu cả năm do sự ổn định trong doanh thu, lợi nhuận gộp và lợi nhuận hoạt động.
  • Lợi nhuận hoạt động đạt 169 triệu yên (so với lợi nhuận hoạt động cùng kỳ năm trước đạt 0.6 triệu yên); EBITDA điều chỉnh đạt 438 triệu yên (tăng 97% so với cùng kỳ năm trước).
  • Doanh thu đạt 7.73 tỷ yên, tăng 35% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 2.98 tỷ yên, tăng 36% so với cùng kỳ năm trước.
  • Lợi nhuận gộp cho ba mảng kinh doanh của công nhận ghi nhận tăng trưởng: Nền tảng Marketing (đạt 1.534 tỷ yên, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước), Nền tảng Partner Growth (đạt 926 triệu yên, tăng 41% so với cùng kỳ năm trước) và Nền tảng D2C (đạt 481 triệu yên, tăng 55% so với cùng kỳ năm trước).
  • Sau thông báo vào tháng 5, việc sáp nhập và mua lại công ty Digital Distribusi Indonesia dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 9 và ​​đóng góp vào lợi nhuận quý IV năm 2023.
  • Công ty thông báo dự định mở rộng tại Trung Đông thông qua việc văn phòng tại Ả Rập Saudi vào quý IV năm 2023.

Thông tin chi tiết có thể tìm thấy trên trang thông tin dành cho nhà đầu tư (Bài thuyết trình về lợi nhuận quý II năm 2023; Báo cáo tài chính quý II năm 2023).

Latest News