Press Release

Facebook Icon Twitter Icon Linkedin Icon

AnyMind Group

Facebook Icon Twitter Icon Linkedin Icon

AnyMind Group公布2024年Q1財報

公司年度營收增長60%至105億日圓,毛利增長57%至38億日圓,營業利潤為3.56億日圓。

行銷、電子商務和數位轉型的 BPaaS 科技公司 AnyMind Group [TSE:5027]今天宣布其2024財年第一季度的財務結果。請參閱以下的財報重點整理:

  • 營收 YoY 成長 60%至105億日圓,毛利 YoY成長57%至38億日圓。
  • 營業收入 YoY 增加4.17億日圓至3.56億日圓;調整後EBITDA(息稅折舊攤銷前盈餘)的YoY 增加4.91億日圓至6.72億日圓。
  • 公司三個主要業務項目的毛利保持穩定:行銷平台(YoY成長 42%至18億日圓),夥伴成長平台(YoY成長73%至13億日圓)和D2C平台(YoY成長82%至7.18億日圓)。
  • Thương vụ mua lại Arche Digital – công ty hỗ trợ thương mại điện tử tại Malaysia dự kiến hoàn thành vào tháng Q2 năm 2024.
  • 公司對於2024年2月14日公布的2024年年度預測保持不變。

更多資訊可以參考我們的投資者關係網站:2024年第一季度收益介紹2024年第一季度財務報告

Latest News