Press Release

Facebook Icon Twitter Icon Linkedin Icon

AnyMind Group

Facebook Icon Twitter Icon Linkedin Icon

AnyMind Group公布2024年Q1财报

公司年度营收增长60%至105亿日圆,毛利增长57%至38亿日圆,营业利润为3.56亿日圆。

行销、电子商务和数位转型的 BPaaS 科技公司 AnyMind Group [TSE:5027]今天宣布其2024财年第一季度的财务结果。 请参阅以下的财报重点整理:

  • 营收 YoY 成长 60%至105亿日圆,毛利 YoY成长57%至38亿日圆。
  • 营业收入 YoY 增加4.17亿日圆至3.56亿日圆;调整后EBITDA(息税折旧摊销前盈余)的YoY 增加4.91亿日圆至6.72亿日圆。
  • 公司三个主要业务项目的毛利保持稳定:行销平台(YoY成长42%至18亿日圆),伙伴成长平台(YoY成长73%至13亿日圆)和D2C平台(YoY成长82%至7.18 亿日圆)。
  • Thương vụ mua lại Arche Digital – công ty hỗ trợ thương mại điện tử tại Malaysia dự kiến hoàn thành vào tháng Q2 năm 2024.
  • 公司对于2024年2月14日公布的2024年年度预测保持不变。

更多资讯可以参考我们的投资者关系网站:2024年第一季度收益介绍< /a>,2024年第一季度财务报告

Latest News